Kom igång med Trafikalstringsverktyget

 • Starta/öppna ett projekt
 • Ange i vilken kommun samt var i kommunen det aktuella området ligger (Lokalisering)
 • Ange hur marken kommer att användas i området. (Markanvändning)
  Grundenheten är BTA (Brutto Total Area). Verktyget beräknar antalet lägenheter/boende/anställda etc. utifrån Sveriges genomsnitt. Om du vill kan du istället ange antal lägenheter/boende/anställda. Verktyget använder uppgifter om boende/anställda etc. för att skatta trafikalstringen.
  När du fyllt i Lokalisering och Markanvändning kan verktyget beräkna trafikalstringen.
 • Möjlighet att justera färdmedelsfördelningen beroende på hur kommunen arbetar med kollektivtrafik, gång-, cykel-, biltrafik och/eller mobility management. Uppdatera. (Kollektivtrafik, Gång, Cykel, Bil, MM)
 • Resultatet av skattningarna av personresorna visas i fliken Resultat.
 • Möjlighet att komplettera persontrafiken med en skattning av nyttotrafik finns om du följer länken Nyttotrafik på resultatfliken.
 • För att undersöka hur olika faktorer påverkar trafikalstringen: gå tillbaka/skapa kopia av projektet och ändra lokalisering, markanvändning och/eller kommunens arbete.
 • Dina projekt sparas automatiskt. Projekten finns i Projektlistan till dess du väljer att ta bort dem.

Verktygets uppskattningar av trafikalstringen bygger på effektkatalogen, data från resvaneundersökningar, erfarenheter från genomförda projekt samt expertbedömningar. Noggrannheten i de resultat som verktyget räknar fram beror av de bakomliggande trafikalstringstalen. Vid tolkning av resultaten bör användaren ta hänsyn till denna osäkerhet.

Verktyget omsätter den kunskap vi idag besitter kring trafikalstring. Allteftersom kunskapen ökar kan fler typer av markanvändningar inkluderas i verktyget och noggrannheten i skattningarna öka.

Version: 1.0